List of ROs and AROs

Name of ACROARO
1 HachhekJacob Lalawmpuia, Addl.DCLalhmachhuana, SDO(C) Kawrthah
2 DampaLalnunhlua,PD DRDAVictor lalawmpuia, SDO(C) W.Phaileng
3- MamitVanlalngaisaka, DC MamitHD Lalpekmawia, SDO (S) Mamit